Published: May 19, 2018

Icariin inhibits autophagy and promotes apoptosis in SKVCR cells through mTOR signal pathway

May 15, 2018
4-10
Shaoyan Jiang, Hong Chang, Shaojie Deng, Danyi Fan

Bacillus Calmette Guérin (BCG) activates lymphocyte to promote autophagy and apoptosis of gastric cancer MGC-803 cell

May 15, 2018
11-16
Keyu Yao, Wei Wang, Haicheng Li, Jinfei Lin, Weiguo Tan, Yuhui Chen, Lina Guo, Dongzi Lin, Tao Chen, Jie Zhou, Shuangqing Zhai, Weiye Yu

Luteolin promotes the sensitivity of cisplatin in ovarian cancer by decreasing PRPA1-medicated autophagy

May 15, 2018
17-22
Qing Liu, Dongchuan Zhu, Baozhen Hao, Zhiwei Zhang, Yongjie Tian

Characterization of imatinib-resistant K562 cell line displaying resistance mechanisms

May 15, 2018
23-30
Yalda Hekmatshoar, Tulin Ozkan, Buket Altinok Gunes, Sureyya Bozkurt, Aynur Karadag, Arzu Zeynep Karabay, Asuman Sunguroglu

Adenovirus-mediated overexpression FADD induces a significant antitumor effect on human colorectal cancer cells both in vitro and in vivo

May 15, 2018
31-35
Xueling He, Xu Peng, Yan Liu, Xiaomei Zhang, Hualing Li, Hailin Yin

Knockdown of SIRT1 inhibits proliferation and promotes apoptosis of paclitaxel-resistant human cervical cancer cells

May 15, 2018
36-41
Xiaoyan Xia, Xiaoming Zhou

miR-140-5p suppresses retinoblastoma cell proliferation, migration, and invasion by targeting CEMIP and CADM3

May 15, 2018
42-47
Xiaolin Miao, Zhen Wang, Bingyu Chen, Yiqi Chen, Xi Wang, Luxi Jiang, Shanshan Jiang, Ke Hao, Wei Zhang

Visfatin increases miR-21 to promote migration in HCC

May 15, 2018
48-52
Ninglin Liang, Yongjun Chen, Li Yang, Suyu He, Tianyu Liu

Influence of the vaccinating density of A549 cells on tumorigenesis and distant organ metastasis in a lung cancer mice model

May 15, 2018
53-57
Xiaomei Zhang, Yan Liu, Xu Peng, Ye Zeng, Liang Li, Jingge Wang, Xueling He

Flavored Guilu Erxian decoction inhibits the injury of human bone marrow mesenchymal stem cells induced by cisplatin

May 15, 2018
58-64
Bin Ke, Lin Shi, Zhaozhong Xu, Gang Wu, Yuxin Gong, Lixia Zhu, Yanjing Wang, Huailiang Ouyang, Xilong Wang

The PI3K and AIB1 interaction is involved in estrogen treated breast cancer cells

May 15, 2018
65-70
Zhixi Li, Xiaogeng Deng, Gang Wu, Ronglin Qiu, Xueming Ju, Youyu Wang, Jie Zhang

Levels of serum bilirubin in small cell lung cancer and non-small cell lung cancer patients

May 15, 2018
71-76
Da Jiang, Jian Shi, Meng Yuan, Xiaoyang Duan, Lihua Li, Qian Li

MicroRNA-200 as potential diagnostic markers for colorectal cancer: meta-analysis and experimental validation

May 15, 2018
77-85
Zongyu Peng, Wenru Zhu, Jinzhao Dai, Fang Ju

The regulatory effect of Xiaoyao San on glucocorticoid receptors under the condition of chronic stress

May 15, 2018
103-109
Jiandong Lu, Lijun Fu, Guozhong Qin, Pengliang Shi, Wenjun Fu

Huge abdominal and perineal aggressive angiomyxoma: A misdiagnosed case report and literature review

May 15, 2018
110-113
Jianhua Ma, Jianghou Wan, Bin Jiang, Hua Wang, Wei Zhang, Xiangbo Zhang